Sources

Paranthropus boisei Wikipedia


Gignos Citations